DOBRE I ZŁE EMOCJE ?

 Projekt ten jest propozycją działań profilaktycznych, któryh zadaniem jest pomoc dziecku w pokonywaniu napięć i radzeniu sobie z emocjami. Celem projektu jest:

  • kształtowanie odporności emocjonalnej i umiejętności radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
  • rozwijanie umiejętności niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  • rozpoznawanie i nazywanie emocji, nabywanie umiejętności przestrzegania norm i współzycia w grupie.

Peojekt ten realizowany był w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sokołowie Podlaskim.

 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK-BEZPIECZNYM UCZNIEM

Założeniem projektu jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne iinnych. Główne cel to:

  • uwrażliwianie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeńtwa w domu, w sali przedszkolnej, w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach,
  • zapoznanie w procesie wychowania i nauczania z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom,
  • wdrażanie do unikania zagrożeń.

Projekt realizowany był w porozumieniu z Wydziałem Oświaty, Komendą Policji, Strażą Pożarną, WORD pod patronatem Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.

 

POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ TATO !

Projektowi edukacyjnemu przyświeca bardzo ważna przesłanka : "Nikt nie rodzi się cytelnikiem, czytelnika trzeba wychować, codziennie czytając dziecku dla przyjemności". Realizacja projketu daje dzieciom możliwość obcowania z kanonem literatury dziecięcej, rozbudza motywację do sięgania po książki oraz rozwija zainteresowania czytelnicze. Projekt edukacyjny skierowany jest zarówno do dzieci jak i ich rodziców. Projekt realizowany był w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną.

 

PRAWA DZIECKA WEDŁUG JANUSZA KORCZAKA NA PODTAWIE BAŚNI

H.CH.ANDERSENA "BRZYDKIE KACZĄTKO"

Główne cele projektu jest:

  • wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości,
  • budowanie pozytywnego obrazu własnego "ja"
  • przekazywanie wartości moralnych
  • budownie więzi emocjonalnej między dziećmi.

 

CZTERY PORY ROKU- jesień, zima, wiosna,lato.

Jest to projekt edukacyjny rozwijający zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne przedszkolaków. Zakłada organizowanie różnorodnej aktywności dziecięcej, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych i społecznych. Zajęcia realizowane w ramach projektu oparte są na eksperymentach ,zabawach badawczych z wykorzystaniem mikroskopów, lup, aparatów fotograficznych, multimediów.

 

Z LITERATURĄ ZA PAN BRAT

Realizacja projektu daje możliwość obcowania z literaturą i sztuką. Rozbudza motywację do sięgania po książki i rozwija zainteresowania czytelnicze.

 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

To projekt promujący zdrowy styl życia. Zawiera działania na rzecz aktywność fizycznej. Jego głównym celem jest : rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo poprzez stwarzanie warunków do kształtowania zachowań prozdrowotnych. Honorowy patronat nad projektem objęły Lidia Chojecka oraz Anna Jesień, wielokrotne, polskie medalistki w lekkoatletyce.

 

W KRAINIE WIERSZY JULIANA TUWIMA

To tytuł projektu, który opracowany i zrealizowany był w ramach obchodów Roku Tuwima. Głównym celem jego  było : wzbogacenie wiedzy dzieci o twórczości Julian Tuwima, promocja literatury dziecięcej powiązana z różnymi formami wyrażania ich treści - plastyka, muzyka i drama. Dzieci uczestniczyły w sytuacjach edukacyjnych: gry i zabawy dydaktyczne i tematyczne, praca z czasopismem dziecięcym,  historyjką obrazkową, praca z tekstem, zabawy dramowe, odgrywanie ról, działalność plastyczna, twórczość muzyczna, układanki i rebusy, ćwiczenia w czytaniu, konkursy i quizy.

 

 POLSKA TO NASZA OJCZYZNA

Projekt edukacyjny został opracowany z myślą o obchodach 100.rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 2017/2018 , który został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”. Do upamiętnienia ważnych wydarzeń z historii kraju została włączona cała społeczność przedszkolna.

Założenia edukacyjne projektu pozwalają przybliżyć dzieciom treści z zakresu wychowania patriotycznego. Główne cele projektu to: budzenie świadomości przynależności do narodu, poznanie historii powstania państwa polskiego oraz symboli  narodowych, kształtowanie szacunku dla ojczyzny, kształtowanie wrażliwości poprzez upamiętnianie ważnych wydarzeń z historii kraju.  Realizowane w treści edukacyjne z obszaru wychowania patriotycznego, zgodne z podstawą programową, pozwalają wzbogacić i poszerzyć wiedzę młodego pokolenia o wartość ponadczasową jaką jest szacunek i poświecenie dla ojczyzny.

PRZEDSZKOLNE KUCHCIKOWO

Przedszkolne Kuchcikowo jest projektem edukacyjnym,  którego realizacja daje dzieciom i dorosłym wiele radości i satysfakcji. Kuchcikowo to miejsce, w którym przedszkolaki mogą realizować swoje zainteresowania kulinarne pod czujnym okiem wychowawców.  Zajęcia te wprowadzają  dzieci w sztukę kulinarną, uczą jak przygotować proste potrawy, rozwijają samodzielność. Ponadto uczą kultury  podawania i konsumowania posiłków a także zapoznają z savoire vivre przy stole. Przedszkolaki  próbują swoich sił w krojeniu produktów, wycinaniu ciasteczek, wałkowaniu ciasta, mieszaniu składników, obieraniu owoców. Kuchcikowo rozwija  nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, daje szansę na pokonanie  bariery w spożywaniu nowych produktów przez dzieci.

 

 DWÓJECZKA KODUJE- innowacja pedadogiczna

Gdzie ukrył się kod? Jak go znaleźć? Jak go stworzyć? To pytania, na  które odpowiedzi szukają wszyscy uczniowie szkół podstawowych, ponieważ nauka programowania została wprowadzona jako obowiązkowa od września 2017 roku. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym  przyszłych uczniów  włączamy do zajęć dydaktycznych kolejne zabawy, wprowadzające dzieci w świat kodowania. Podstawowe zagadnienia programistyczne można wdrażać podczas zabaw - przedszkolaki  kodują  na dywanie w sali dydaktycznej, a są to zabawy z wykorzystaniem maty, kolorowych kubeczków i obrazków.  Zajęcia, starannie dobrane do  potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, rozwijają logiczne myślenie i umiejętności matematyczne, pobudzają wyobraźnię i kreatywność, uczą współdziałania. Przedszkolaki  m.in. grają w sudoku, ustawiają wieże zgodnie z podanym kodem, bawią się z dyktandami graficznymi, wytyczają drogę do celu układając strzałki itp. Możliwości jest wiele a wszystko odbywa się w formie nauki przez zabawę.
 

JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

Głównym założeniem projektu edukacyjnego to: kształtowanie tożsamości narodowej, przybliżenie tradycji i kultury państw europejskich oraz zorganizowanie podsumowania, na którym każda grupa zaprezentowała poznany kraj Unii Europejskiej, dostarczenie dzieciom informacji ogólnych o państwach należących do Unii Europejskiej, zapoznanie z wybranymi zwyczajami krajów. Główne cele projektu to: rozbudzanie wśród przedszkolaków zainteresowania Unią  Europejską i państwami członkowskimi, uświadomienie roli i znaczenia Polski w Europie.  Adresatami projektu są dzieci ze wszystkich grup wiekowych przedszkola.  Realizowane  treści edukacyjne, zgodne z podstawą programową, pozwalają na kształtowanie poczucia przynależności do Europy oraz świadomości bycia Polakiem i Europejczykiem.


MALI WOLONTARIUSZE TO MY!

 Głównym celem programu jest kształtowanie u dzieci wrażliwości społecznej, chęci pomagania innym oraz odpowiedzialności za otaczający nas świat. Jego realizacja  przewiduje szereg inicjatyw o charakterze charytatywnym.  Mały wolontariat to nie tylko pomoc na rzecz drugiego człowieka, ale także na rzecz otaczającego nas świata i najbliższego otoczenia. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną w biegu dzisiejszego świata. Dlatego pragniemy wpoić dzieciom myśl, iż satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę.


Opracowane autorskie projekty nie są jednorazowym naszym działaniem. Wielokrotnie do nich powracamy, modyfikując je tak, aby wzbogacały wiedzę naszych wychowanków o otaczającym je   środowisku. Wykorzystując kreatywność nauczycieli opracowywane są kolejne projekty edukacyjne, wychodzące naprzeciw potrzebom edukacyjnym dzieci.

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa