Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sokołowie Podlaskim zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole2.az.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.06.2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021 r. ( Aktualizacja wersji z dnia 22.09.2020 r.)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu

Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Urszula Marcinkowska, e-mail: mp2sok@op.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

I. Budynek mieszczący się przy ul. Kościuszki 31, Sokołów Podlaski

Wejście główne od ul. Kościuszki

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście główne:
  Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Wejście do Przedszkola jest  wyposażone w drzwi przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku, brak progów. Przejście  do sekretariatu  obsługującego interesantów jest przez wiatrołap  i hol.
 3. Budynek przedszkola jest parterowy. Sekretariat obsługujący interesantów jest  przestronny,  ale bez oznakowania dotykowego na posadzce. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 4. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Budynek parterowy. Korytarz zapewnia swobodne przemieszczanie się. Interesanci obsługiwani są wyłącznie w sekretariacie przedszkola.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 7. Toaleta:
  Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością. Możliwość wejścia po wcześniejszym zasygnalizowaniu upoważnionemu pracownikowi do toalety dla personelu zlokalizowanej niedaleko wejścia głównego. Drzwi do toalety wyposażone są w klamkę i zamek. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak przycisku lub linki do wzywania pomocy.

Wejście boczne od placu przedszkolnego

1.Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika,  wyłącznie schodami.  Po pokonaniu schodów dostęp do szatni i korytarza przedszkolnego.

II. Oddziały przedszkolne zlokalizowane w budynku                                                

      Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Repkowskiej 3

1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkiem usytuowany jest bezpłatny parking dla interesantów, gdzie zostało wydzielone  jedno miejsce parkingowe  dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

2. Do wejścia głównego prowadzi chodnik. Wejście do Przedszkola jest wyposażone  w drzwi przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku, brak progów. Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami przedszkola. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 Oddziały przedszkolne zlokalizowane na parterze. Korytarz zapewnia swobodne przemieszczanie się.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

6.Toaleta:
Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością. Możliwość wejścia po wcześniejszym zasygnalizowaniu upoważnionemu pracownikowi do toalety zlokalizowanej niedaleko wejścia głównego. Drzwi do toalety wyposażone są w klamkę i zamek. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak przycisku lub linki do wzywania pomocy.

Aplikacje mobilne:

Placówka nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 1. Zapewnienie komunikacji z Przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami. Pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.
 

Inne informacje i oświadczenia

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim prowadzi obecnie audyt dostępności swojej strony internetowej oraz deklaruje chęć zwiększania jej dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

 RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI  PODMIOTU PUBLICZNEGO >>

 

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa