I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 2
na rok szkolny 2021/2022


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sokołowie Podlaskim

i n f o r m u j e, że:


1. Dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sokołowie Podlaskim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.
Rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny                          

                        deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.

Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola          – www.przedszkole2.az.pl.

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Sokołów Podlaski.

4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu Miasta – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę te same kryteria, o których mowa poniżej w pkt. 5.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

a) kryteria podstawowe (zgodnie z art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe)

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

10

2.

Niepełnosprawność dziecka

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

10

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

10

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

10

 

b) kryteria dodatkowe (załącznik do Uchwały Nr XXIII/130/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 roku)

Lp.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1.

Zatrudnienie* obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie rodziców o aktywności zawodowej

10

2.

Zatrudnienie* jednego z rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie rodzica o aktywności zawodowej

5

3.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola
załącznik: oświadczenie rodzica

8

4.

Zdeklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
załącznik: oświadczenie rodzica o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

1 punkt za każdą godzinę

5.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - przedszkolem publicznym
załącznik: oświadczenie rodzica

4

6.

Uczęszczanie dziecka  wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście Sokołów Podlaski
załącznik: zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3

2

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym, osobę prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek.

6. W przypadku spełniania danego kryterium - spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium. Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:
          „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z terminami przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w tym terminami składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski (załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 15 stycznia 2021 r.)

9. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w sekretariacie przedszkola                   

                                       w terminie   od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci przyjętych do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami Dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021   
                                                                                                         Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski                                                                                                                        z dnia 15 stycznia 2021 r.

TERMINY

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski

 na rok szkolny 2021/2022

 

Lp

 

Rodzaje czynności

 

Termin postępowania rekrutacyjnego

zasadniczego

uzupełniającego

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

   od 1 marca do                31 marca

 

 od 26 kwietnia do          7 maja

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1

 

   od 1 kwietnia do

        15 kwietnia

 

  od 10 maja do                  21 maja

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych     i kandydatów niezakwalifikowanych

 

   16 kwietnia

 

   24 maja

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

  do 21 kwietnia

 

  do 26 maja

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                 i kandydatów nieprzyjętych

 

    23 kwietnia

 

  28 maja


1
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r.  poz. 910 z późn.zm.) art. 150 ust. 7 - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez Miasto Sokołów Podlaski>>


Oświadczenia do wniosku:

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny >>

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka >>

Oświadczenie o aktywności zawodowej rodzica / opiekuna prawnego >>

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola >>

Oświadczenie o zadeklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu >>

Oświadczenie dotyczące położenia przedszkola względem miejsca zamieszkania >>» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa