KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1, sprost. Dz. U. UE L 127 z 23.05.2018, s.2), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola - Urszulę Marcinkowską.
  2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt                    z Inspektorem Ochrony Danych – e -mail: iod@sokolowpodl.pl
  3. Dane osobowe wychowanków (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

           a) realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiego Przedszkola Nr 2  w Sokołowie Podlaskim
           b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu Nr 2  w Sokołowie

              Podlaskim na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
           c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących  na Administratorze
           d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań,  na Pani/Pana żądanie, przed

               zawarciem umowy

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

       a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów   

           władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

      b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Przedszkolem Nr 2 Sokołowie

         Podlaskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki.

     c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca

         oprogramowania dziedzinowego

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany  w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

      a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

      b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

      c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

          - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

         - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

         - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

         - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

        - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

      d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –

         przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam

         niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

      e) do przenoszenia danych,

      f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub                     z Inspektorem Danych Osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana prawa w zakresie  ochrony  danych osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

 

 

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 23 43, e-mail: mp2sok@op.pl
E-HO - agencja reklamowa